KOMUNIKACYJNE (OC, AC, NNW, ASSISTANCE, AUTO SZYBY, OCHRONA PRAWNA)

OC – obowiązkowe ubezpieczenie komunikacyjne posiadaczy pojazdów mechanicznych chroniące ubezpieczonego w przypadku kolizji z udziałem jego pojazdu z jego winy. Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za wyrządzone przez kierującego pojazdem szkody majątkowe i osobowe. Polisa OC odnosi się do danego samochodu, nie zaś do osoby kierującej nim. Jeśli więc to nie właściciel samochodu będzie go prowadził, ubezpieczenie OC również będzie funkcjonowało.

AC – Autocasco, to dobrowolne ubezpieczenie komunikacyjne, które chroni pojazd ubezpieczonego oraz jego wyposażenie przed kradzieżą, zniszczeniem lub uszkodzeniem. Zakres AC, zależy od warunków, jakie oferuje zakład ubezpieczeń (określony w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia) oraz oczekiwań Klienta.

W zależności od wariantu AC chronić będzie ubezpieczony pojazd od różnych zdarzeń. Najczęściej ubezpieczenie komunikacyjne AC obejmuje swoją ochroną szkody powstałe w wyniku:

 • wypadku i kolizji z innymi pojazdami, osobami, zwierzętami czy przedmiotami znajdującymi się poza pojazdem,
 • uszkodzenia pojazdu przez osoby trzecie lub zwierzęta,
 • kradzieży lub usiłowania kradzieży pojazdu, jego części lub tzw. wyposażenia dodatkowego,
 • pożaru lub wybuchu,
 • działania zjawisk atmosferycznych, do których zaliczamy m. in. powodzie, zatopienia, huragany, grad, uderzenia pioruna, osuwanie bądź zapadanie się ziemi, , itp.

Assistance - ubezpieczenie gwarantujące pomoc w wyniku wypadku, kradzieży lub awarii pojazdu, np.

 • naprawa pojazdu na miejscu zdarzenia,
 • holowanie pojazdu,
 • zapewnienie pojazdu zastępczego,
 • organizacja dalszej podróży,
 • hotel dla kierowcy i pasażerów,
 • pomoc w przypadku awarii ogumienia, rozładowania akumulatora, przepalonej żarówki, zatrzaśnięcia kluczyków czy braku paliwa,
 • opieka nad dziećmi i przewożonymi zwierzętami,
 • transport medyczny, itp.

NNW – za niewielki dodatkowy koszt Klient ma możliwość dokupienie umowy ubezpieczenia - następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów. Jest to opcja, z której warto skorzystać. Jednak nie należy mylić takiej umowy z ubezpieczeniem NNW, które są oferowane jako oddzielne polisy. Zakres takich umów jest o wiele bardziej okrojony i związany wyłącznie z ruchem pojazdu.

Ubezpieczenie komunikacyjne NNW kierowcy i pasażerów obejmuje trwałe następstwa wypadków, które przede wszystkim wydarzyły się podczas ruchu pojazdu. Ale nie tylko. Towarzystwo wypłaci odszkodowanie, także gdy wypadek miał miejsce:

 • podczas wsiadania do i wysiadania z pojazdu,
 • podczas przebywania w pojeździe w przypadku zatrzymania pojazdu lub postoju pojazdu na trasie
 • podczas naprawy pojazdu na trasie,
 • bezpośrednio przy załadowywaniu i rozładowywaniu pojazdu.

Auto Szyby – ubezpieczenie szyb samochodowych pozwalające uniknąć kosztów związanych wymianą zniszczonej szyby. Ubezpieczenie komunikacyjne szyb można kupić zarówno do ubezpieczenia OC jak i AC.

Ochrona Prawna – usługa proponowana przez wybrane towarzystwa ubezpieczeniowe, zapewnia kierowcy refundację kosztów sporów prawnych związanych z ruchem drogowym, w tym z poruszaniem się ubezpieczonym pojazdem.

MAJĄTKOWE (UBEZPIECZENIA MIESZKAŃ, DOMÓW, DOMKÓW LETNISKOWYCH, OC W ŻYCIU PRYWATNYM, ASSISTANCE)

Ubezpieczamy domy, mieszkania, garaże, budynki gospodarcze, ogrodzenia, obiekty małej architektury oraz domy w budowie i domki letniskowe.

W ramach polisy ubezpieczeniowej można ubezpieczyć mury oraz stałe i ruchome elementy majątku od ognia i innych zdarzeń losowych, a także od kradzieży z włamaniem, assistance, odpowiedzialność cywilną (OC w życiu prywatnym).
Ubezpieczenia majątkowe chronią przed skutkami wszelkiego typu zniszczeń, spowodowanymi przez żywioły, kradzieży i zniszczenia mienia.

Zdarzenia losowe - deszcz nawalny, dym i sadza, grad, huragan, lawina, napór śniegu, osuwanie się ziemi, powódź, pożar, przepięcie, stłuczenie, trzęsienie ziemi, uderzenie pioruna, uderzenie pojazdu mechanicznego, upadek drzew lub masztów, upadek pojazdu powietrznego, wybuch, zalanie, zapadanie się ziemi.

OC w życiu prywatnym – ochroni w różnych sytuacjach losowych, np. pogryzienie przez psa osoby trzecie, zalania, szkody wyrządzone przez dzieci ubezpieczonego innym osobom. Ochrona obejmuje również szkody wyrządzone przez opiekunkę do dzieci lub pomoc domową zatrudnioną przez ubezpieczonego.
Ubezpieczenia assistance domowe – jest dodatkowym ubezpieczeniem majątkowym w różnego rodzaju niespodziewanych sytuacjach. W ramach ubezpieczenia assistance ubezpieczającemu oraz osobom bliskim z nim zamieszkującym oferowane są m.in. świadczenia: zorganizowania interwencji w domu, gdy z przyczyn losowych określonych w umowie ubezpieczenia (np. zalanie, kradzież, dewastacja, pożar, wybuch, powódź, huragan, śnieg, grad, uderzenie pioruna) został uszkodzony i nie nadaje się do zamieszkania (świadczenie to może obejmować organizację pobytu w hotelu, transport ubezpieczonego i jego mienia do wskazanego miejsca czasowego pobytu, dokonanie specjalistycznych napraw.)

FIRM (UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ, MIENIA, PRACOWNIKÓW)

Nawet jeżeli firma prawidłowo prowadzi działalność, zawsze może dojść do wypadku lub zdarzenia losowego. Mając odpowiednie ubezpieczenie firma może spokojnie funkcjonować wiedząc, że w razie najgorszego, zniszczona nieruchomość klienta zostanie naprawiona, mienie odkupione, a koszty pokryte.

Warto, by Twoja firma była ubezpieczona

 • Ubezpieczamy budynki, lokale, rzeczy ruchome, nakłady inwestycyjne, środki trwałe,
 • NNW grupowe - pracownicze
 • OC przedsiębiorstwa
 • Możliwość dopasowania zakresu i składki
 • Możliwość rozłożenia składki na dogodne raty

OC jest to odpowiedzialność cywilna przedsiębiorcy za szkody na osobie lub w mieniu, które wyrządzi osobom trzecim lub swoim pracownikom w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, użytkowaniem mienia oraz wprowadzeniem produktu do obrotu (odpowiedzialność cywilna za produkt).

UBEZPIECZENIE PODRÓŻY ZAGRANICZNYCH gwarantuje

 • Organizację pomocy i pokrycie kosztów leczenia, ratownictwa i transportu w razie nagłej choroby lub wypadku
 • Zwrot kosztów za utracony lub zniszczony bagaż
 • Odszkodowanie w razie nieszczęśliwego wypadku
 • Odpowiedzialność cywilną w życiu prywatnym, często rozszerzoną np. o rekreacyjne/wyczynowe uprawianie sportów, uprawianie sportów ekstremalnych, następstwa chorób przewlekłych, akty terrorystyczne lub działania wojenne, itp.
 • Całodobową obsługę telefoniczną w języku polskim
 • Atrakcyjne zniżki dla rodzin, dzieci i młodzieży

Nie zostawiaj niczego przypadkowi, zaufaj specjalistom, którzy pomogą w razie nieszczęścia poza granicami RP!

Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: Internet-media.pl